Αποτελέσματα αναζήτησης

 1. C

  Αστυνομικός έλεγχος στην Φρακφούρτη

  Απλώς θα ήθελα να πληροφορήσω τους φίλους επιβάτες ότι κατά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο της φρανκφούρτης k κατά την έξοδο τους από το αεροπλάνο, υπάρχει αστυνομική δύναμη 4-5 ατόμων που τυχαία (?) διαλέγει επιβάτες k τους ρωτάει γιατί k πως ήρθαν φρανκφούρτη. Σημειωτέον προσωπικά δεν είδα αυτό...
 2. C

  Συμβάν στην ΟΑ 572

  Ξερει κανεις ποιο ηταν το προβλημα? http://tro-ma-ktiko.blogspot.se/2012/11/572.html
 3. C

  Innsbruck vs. Salzburg

  Καλησπέρα σας. Σκοπεύω να επισκεφτώ μια εκ των πόλεων λίαν συντόμως αλλα δεν ξέρω πιο από τα δυο αξίζει περισσότερο. Παρακαλώ θα ήθελα γνώμες k ως απλοί τουρίστες αλλα και ως spotters (διότι το ταξίδι θα περιλαμβάνει k τα δυο :wink: ) Ευχαριστώ πολύ
 4. C

  Ερωτήσεις για αποσκευές και διαχείριση αποσκευών

  Καλησπέρα σε όλους, δεν βρήκα παρόμοιο θέμα και έφτιαξα αυτό. Σε μια βδομάδα έχω ταξίδι k σκοπεύω να μεταφέρω ένα Tower υπολογιστή (normal διαστάσεων) καινούργιο στο κουτί του. Αυτά που θέλω να ρωτήσω είναι τα εξής: :arrow: Περνάει ως χειραποσκευή? (σε B737NG) :arrow: Θα πρέπει να τον...
 5. C

  Ιδρυση νέας αεροπορικής εταιρίας στην Ελλαδα..

  Κατά καιρούς έχω δει να συζητείται εκτεταμένα σε διαφορα topic του forum αλλα ποτε δεν είδα ξεχωριστό topic με συγκεντρωμένες απόψεις οποτε είπα να ανοίξω ένα. Με δεδομένη την οικονομική ύφεση στην χωρα μας και με την προσθήκη του ενδεχομενου μονοπωλίου που θα δημιουργηθεί με την συγχώνευση...
 6. C

  ΟΑ και ΑΤΗ-ΒUD

  Χρειάζομαι κάποιες πληροφορίες για ένα παλιό δρομολόγιο της ΟΑ.θυμάται κανεις ποτε ακυρώθηκε η γραμμή ΑTH - BUD k για ποιον λόγο? Επίσης με τι αεροσκάφη και τι ώρες πετούσε το δρομολόγιο τότε η ΟΑ? Tnx
 7. C

  Flynordic / Norwegian merge

  https://www.flynordic.com/sv/omflynordic/flynordicblirnorwegian.htm μονο στα σουηδικα :!: Η FlyNordic κανει merge με την Norwegian.Το merge θα γινει σταδιακα κ στο τελος θα επικρατησει το σημα κ η ονομασια της Norwegian Πολυ καλη κινηση της Norwegian που με αυτον τον τροπο ενδυναμωνεται ακομη...
 8. C

  Heathrow to Stansted

  θα ήθελα εάν κάποιος ξέρει από προσωπική εμπειρία να μου πει τον πιο έξυπνο k οικονομικό τρόπο για μετακίνηση από το HEATHROW στο STANSTED. Πετάω με ΟΑ στο heathrow k μετά από stansted για stockholmi. ευχαριστώ
 9. C

  ARJ21-700 η αντεπίθεση της Κίνας...

  http://www.in.gr/news/article.asp?lngEn ... gDtrID=252 Medium haul αεροσκάφος περίπου 90 θέσεων με κινητήρες GE είναι λοιπόν είναι απάντηση της κίνας προς της υπόλοιπες κατασκευάστριες εταιρίες αεροσκαφών.Εμενα πάντως μου φαίνεται σαν monkey version του fokker. Τελικά στην κίνα μπορείς να βρείς...
 10. C

  False alarm ãéá 733 ôçò Á3

  http://www.cosmo.gr/News/Hellas/179065.html Ðñüâëçìá ìå ôá flaps öáßíåôáé íá áíôéìåôþðéóå ôï 733 ôçò Á3 êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ðñïóãåßùóçò óôï LGAV ìå áñéèìü ðôÞóçò Á3 661 áðü ôï ÌéëÜíï. Ï êõâåñíÞôçò åéäïðïßçóå ôïí ðýñãï åëåã÷ïõ ãéá Ýíäåéîç âëÜâçò ðïõ ðñïåñ÷üôáí áðü ôï óýóôçìá ôwí flaps...
 11. C

  ÌïíôÝëï El Al óôçí ÏëõìðéáêÞ

  http://www.cosmo.gr/Politics/Hellas/178804.html ÊÜðïéïò ðïõ îÝñåé ðåñéóóüôåñá ãéá ôï ôé åß÷å ãßíåé ìå ôçí EL AL? Ç EL AL äåí åß÷å üìùò ôçí E.E. áðü ðÜíù áðü ôïí ùìï ôçò óáí ôïí ÷Üñï. åßäùìåí
 12. C

  Ðñïóãåßùóç óå áåñïäñüìéï ìå ìåãÜëï elevation

  Êïéôïýóá ðñï÷èÝò êÜôé öùôïãñáößåò óå Ýíá site k Ýðåóá óå ìéá áðü ôï Qamdo Bangda Airport (IATA: BPX/ICAO: ZUBD) ðïõ Ý÷åé elevation 4,334 ìåôñá (14.219 feet)!!. Ôï áåñïäñüìéï åßíáé óôçí ðñùôåýïõóá ôï tibet óôá éìáëÜéá. Áíáñùôéüìïõí ëïéðüí åÜí õðÜñ÷ïõíå special procedures ãéá landing/takeoff óå...
 13. C

  Ryanair vs. OA

  http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=853627&lngDtrID=251 ÐÜìå üëïé ìáæß... "Ç ÆÙÇ ÅÍ ÔÁÖ¿ ÊáôåôÝèçò ÏÁ..." k "Añáâá èåÝ ðÜñå ôçí ÐÁÅ"
 14. C

  Disco óå áåñïðëÜíï!?

  Ìå áöïñìÞ áõôÞ åäþ ôçí öùôü http://www.airliners.net/open.file?id=0909573 èá ðáñáêáëïýóá êÜðïéïò íá ìïõ åîçãÞóåé ôé óêÝöôïíôáé ïé Üíèñùðïé ôçò boeing üôáí ëÝíå üôé óôá LR áåñïóêÜöç ôïõò èá Ý÷ïõíå disco! Äåí êáôáëáâáßíù áðü ôçí ìéá õðÜñ÷åé ó÷åôéêÞ áíáêïßíùóç üôé ç æþíç áóöáëåéáò èá ðñÝðåé...
 15. C

  Και δεύτερο dash της SAS με gear collapse!

  http://politiken.dk/indland/article407463.ece ÌåôÜöñáóç k ðåñßëçøç: ÁåñïðëÜíï DASH 8-400 ôçò SAS ðôÞóç SK2867 áðü Bergen - Copenhagen åéäïðïßçóå ôïí ðýñãï åëåã÷ïõ óôéò 16:25 üôé Ý÷åé ðñüâëçìá ï äåîéüò ôñï÷üò (standby 3-alarm). ÔåëéêÜ ôï a/s ðñïóãåéþèçêå 16:53 óôï CPH ìå Ýíá ôñï÷ü ÷ùñßò üìùò íá...
 16. C

  E-check in óôçí åëëÜäá

  èá Þèåëá íá óõíå÷ßóù åäþ ôçí óõæÞôçóç ìå ôçí ðáñáðïìðÞ k ôïõ ößëïõ GP707. öéëå foti êáôÜ ôçí ãíþìç ìïõ êáìéá åôáéñßá åêôïò ÏÁ k Á3 äåí Ý÷åé ëüãï íá ôï êÜíåé áõôü óôï LGAV. Off season êáìéá åôáéñßá äåí ðåôÜåé ôüóï óõ÷íÜ óôï ÁTH þóôå íá ÷ñåéÜæåôáé e-check in baggage drop.tï ðñüâëçìá åßíáé ìå...
 17. C

  A-FLOOR óå Airbus

  Áò ìïõ åîçãÞóåé êÜðïéïò ôï definition ôïõ A-floor indication óôá a3xx. Íïìßæù üôé áõôü ôï indication âãáßíåé óå êáôÜóôáóç icing üôáí ôï speedometer ôïõ airbus óôï EFIS panel Ý÷åé êïëëÞóåé óôï ìçäÝí (åí þñá ðôÞóçò ìéëÜìå ðÜíôá) ðåñßðïõ óôï ßäéï óçìåßï ðïõ åìöáíßæåôáé k ôï ÔÏ-GA indication. èá...
 18. C

  A330 Climb

  ¸÷ù áêïýóåé üôé ôï climb ôïu a330 åßíáé áðü ó÷åôéêÜ Ýùò áðåëðéóôéêÜ áñãü. Ìðïñåß êÜðïéïò íá ìå äéáöùôßóåé ðïóï åßíáé ôï óõíçèéóìÝíï v/s ôïõ 330 (îÝñù üëá åîáñôþíôáé áðü ôï GW k FL). Åßíáé ôåëéêÜ ìýèïò ç ðñáãìáôéêüôçá? Ìðïñåß íá ïöåßëåôáé óå "áíåðáñêåßò" thrust áðü ôéò ìç÷áíÝò ç êáêü ó÷åäéáóìü...
 19. C

  Ìç÷áíåò êáé Ç÷ïò

  Èá çèåëá ôçí ãíùìç óáò ãéá ôï ðïéï áåñïóêáöïò å÷åé ôïí êáëõôåñï ç÷ï ìç÷áíùí. Ðñïóùðéêá áðï ïóá å÷ù ðåôáîåé èá äéáëåãá ôï MD80 k to 757 ìå ôéò RR engines... Éäéêá ôï Super80 to spool up ôïõ åéíáé óáí ìïõóéêç óôá áõôéá ìïõ :P
 20. C

  Ðáñáëéá ìå ôçí èåßá ôçí Ëßá

  Êáé íáé Þñèå k ï êáýóùíáò! Åãþ ìå ôçí óåéñÜ ìïõ Þèåëá íá ñùôÞóù Üìá îÝñåé êáíåéò êáìéá êáëÞ ðáñáëéá ãéá ôïõò êáôïéêïõò ôéò áèçíáò. ÎÝñù èá ìïõ ðåßôå èåò êáëÞ ðáñáëéá ðÞãáéíå óå íçóß áëëá äõóôõ÷þò äåí èá Ý÷ù áõôÞ ôçí Üíåóç öÝôïò :( Áêïýù ëïéðüí ðñïôÜóåéò :)
Top