False alarm ãéá 733 ôçò Á3

cavo_paradiso

Business-Class-Member
Εγγραφή
25/12/2005
Μηνύματα
397
Likes
0
Περιοχή
Budapest / Stockholm
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
AUA
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
LHBP
http://www.cosmo.gr/News/Hellas/179065.html

Ðñüâëçìá ìå ôá flaps öáßíåôáé íá áíôéìåôþðéóå ôï 733 ôçò Á3 êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ðñïóãåßùóçò óôï LGAV ìå áñéèìü ðôÞóçò Á3 661 áðü ôï ÌéëÜíï.
Ï êõâåñíÞôçò åéäïðïßçóå ôïí ðýñãï åëåã÷ïõ ãéá Ýíäåéîç âëÜâçò ðïõ ðñïåñ÷üôáí áðü ôï óýóôçìá ôwí flaps. ÊáôÜ ôçí äéÜñêåéá üìùò ôïõ holding patern ðïõ åß÷å æçôÞóåé ï ðéëüôïò ôï ðñüâëçìá ëýèçêå (?) k ôï áåñïðëÜíï ðñïóãåéþèçêå êáíïíéêÜ óôéò 15:13.

ÕðÜñ÷åé ðåñßðôùóç íá ÷ñçóéìïðïßçóå ôá alternative flaps? ¸÷ïõìå registration nr?
 

GEM

Business-Class-Member
Εγγραφή
28/08/2006
Μηνύματα
339
Likes
145
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
LGAV
Τι είναι τα alternative flaps :?:
 

Adverse Yaw

Low-Cost-Class-Member
Εγγραφή
27/08/2007
Μηνύματα
18
Likes
0
Δεν ειναι εναλλακτικα flaps, ειναι εναλλακτικο συστημα εκτασης/ανασυρσης των flaps (ηλεκτρικο κατα κανονα).
 
Top