Εφαρμογή γνώσεων από F.S. σε real emergency situation

Εδώ όλες οι συζητήσεις σχετικά με τo Flightsim
Άβαταρ μέλους
MIKE512
Low-Cost-Class
Low-Cost-Class
Δημοσιεύσεις: 92
Εγγραφή: 09 Ιούλ 2005, 23:31
Τοποθεσία: Italia - L'aquila
Επικοινωνία:

Εφαρμογή γνώσεων από F.S. σε real emergency situation

Δημοσίευσηαπό MIKE512 » 15 Ιαν 2007, 02:56

Ερώτηση απλή και ξεκάθαρη με αφορμή την ταινία “Snakes on plane”(New line cinema 2006).
Μπορεί κανείς να προσγειώσει ένα 737/320 η ακόμα και ένα 747 βασιζόμενος στις γνώσεις που έχει αποκτήσει από Flight simulators?

Φυσικά η αυθόρμητη απάντηση είναι όχι ωστόσο έχει παραγίνει με ταινίες τελευταία που πάντα όλο το αεροσκάφος σώζετε τελευταία στιγμή χάρις σε κάποιον 18 χρόνο ο οποίος πέρασε τα τελευταία μισά του χρονιά ή πετώντας το 737 του ή προσθέτοντας ακόμα μια 512ram στο… 737 του για να πετάει καλυτέρα!

Μιλάμε σίγουρα για έναν παθιασμένο χρηστή FS με μπόλικες ώρες πάνω στο pc, αγάπη και ενδιαφέρον ετών για το άθλημα και πλήρως εξοικειωμένο με το περιβάλλον του cockpit της οθόνης του. Ωστόσο μιλάμε για έναν 18χρονο που σε αληθινό cockpit ίσος να μην έχει πατήσει ποτέ!
0 x
People... FLY!!!! is the fastest, safest and cheapest way of transportation!!!


Άβαταρ μέλους
cavo_paradiso
Business-Class
Business-Class
Δημοσιεύσεις: 397
Εγγραφή: 25 Δεκ 2005, 15:40
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code): AUA
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code): LHBP
Τοποθεσία: Budapest / Stockholm
Επικοινωνία:

Δημοσίευσηαπό cavo_paradiso » 19 Ιαν 2007, 23:06

Ëïéðïí áò ìéëçóù åãù ðñùôïò ðïõ åéìáé ðñáãìáôéêá åíáò Hardcore ÷ñçóôçò ôïõ FS (ðáíù áðï 5000 ùñåò ðôçóåéò êáé óõãêåêñéìåíá áðï ôï FS98 äçë. ïôáí çìïõí 12 ÷ñïíùí). :lol:
Ðñïóùðéêá ðéóôåõù ïôé èá ìðïñïõóá íá áíôáðåîåëèù óôéò áðáéôçóåéò ìéáò Emergency Situation êáé íá ðñïóãåéùóù ôï áåñïðëáíï ìïíï áìá çôáí a32x ç 737ng.Ôùñá ãéá ìéêñá avro,bae, CRJ, Dash, êôë **åêôïò ôïõ cessna ðïõ ôï îåñù êáëçôåñá ê áðï ôï ïíïìá ìïõ) ïðùò êáé ôá ôåñáóôéá 747, 777, á330, á340 êôë ìéá ëåîç èá óïõ ðù NO-WAY man
Ôï FS ìå ôá êáôáëçëá Addons ïíôùò óïõ ðñïóöåñåé ìéá ñåáëéóôéêç åìðåéñéá ïóï äåí ðáåé áëëá ìçí îå÷íáìå ïôé åéíáé åíá ðáé÷íéäé.
Êáðïéïò öéëïò ìïõ êáé áõôïò ðïñùìåíïò ìå ôï FS ìïõ åé÷å ðåé
1000 ùñåò óôï FS = 1 ùñá Real life ðôçóç
(äçë. åãù ôùñá ðñåðåé íá å÷ù 5 êáé êáôé ùñåò real life ðôçóåùò. ×ììì óôéò ðïóåò ðåñíù ôï PPL ? :P )
0 x

Άβαταρ μέλους
MerNion
Concorde-Class
Concorde-Class
Δημοσιεύσεις: 2811
Εγγραφή: 20 Αύγ 2006, 14:58
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code): AEE
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code): LGAV
Τοποθεσία: Αθήνα
x 129
Επικοινωνία:

Δημοσίευσηαπό MerNion » 19 Ιαν 2007, 23:40

cavo_paradiso έγραψε:(δηλ. εγω τωρα πρεπει να εχω 5 και κατι ωρες real life πτησεως. Χμμμ στις ποσες περνω το PPL ? :P )


45! Θες άλλες 40 (40 * 1000 = 40.000 ώρες FS. Αναλογικά, θα μπορείς να πάρεις το ppl όταν βγει το FS2039...) :P

Για να μιλήσω σοβαρά επειδή έτυχε να παίζω λίγο σαν παιδί και εγώ (κυρίως πολεμικά simulators) και τώρα πετάω για το ppl μου..

Μπαίνοντας σε ένα αεροπλάνο, αν έχεις παίξει αρκετά κάποιο simulator, μπορείς να κάνεις τα βασικά... να κουνίσεις τα πηδάλια, να ανεβάσεις-κατεβάσεις λίγο ταχύτητα κλπ κλπ.. μπορεις δηλαδή αν όλα βαίνουν ομαλά να πετάξεις το αεροπλάνο σε ευθεία, άντε να κάνεις και καμια στροφή..
Πέρα από αυτά και όσο ανεβαίνουμε σε μέγεθος αεροπλάνου τόσο δυσκολεύει η κατάσταση.. Αν λοιπόν όλα είναι ok θεωρητικά θα μπορείς και σε ένα 747 να το πετάξεις (απλά να το πετάξεις.. όχι προσγειώσεις κλπ)

Αλλά μην ακούω για emergencies.. Σε τέτοιες καταστάσεις δυσκολεύονται και οι ίδιοι οι επαγγελματίες χειριστές να ανταπεξέλθουν, που έχουν εκπαιδευτεί και για τον λόγο αυτό..
0 x

Άβαταρ μέλους
cavo_paradiso
Business-Class
Business-Class
Δημοσιεύσεις: 397
Εγγραφή: 25 Δεκ 2005, 15:40
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code): AUA
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code): LHBP
Τοποθεσία: Budapest / Stockholm
Επικοινωνία:

Δημοσίευσηαπό cavo_paradiso » 20 Ιαν 2007, 00:37

MerNion έγραψε:
ÁëëÜ ìçí áêïýù ãéá emergencies.. Óå ôÝôïéåò êáôáóôÜóåéò äõóêïëåýïíôáé êáé ïé ßäéïé ïé åðáããåëìáôßåò ÷åéñéóôÝò íá áíôáðåîÝëèïõí, ðïõ Ý÷ïõí åêðáéäåõôåß êáé ãéá ôïí ëüãï áõôü..


èá äéáöùíéóù êáèåôùò. :P
Ï êáèå áîéïóåâáóôïò Flight Simmer ðïõ èåëåé íá ëåãåôå áîéùò FlightSimmer, óå ìéá êáôáóôáóç áíáãêçò èá ðñåðåé íá îåñåé ïðùò êáé äçðïôå íá ðåé åíá mayday mayday mayda, åíá pan pan pan.
Ôùñá ïðoéïò å÷åé äéáâáóåé ëéãï ôá manuals ôùí Addon ïðùò ð÷ 737ng áðï PMDG simulations êáé a32x áðï PSS simulations
èá îåñåé ôá ÔÏÕËÁ×ÉÓÔÏÍ ôá åîçò
1:áëëáãç óõ÷íïôçôáò óôï ATC radio
2: Gear Up/Down , Flaps
3: FMC åðåîåñãáóéá, alternative airport input /change, waypoints, ils, vor dme app ktl ktl ktl selection
4: A/P config
5: A/T config
6: Upper panel config for emergency (e.g. APU gen On gia Engine failure etc.)
7: Upper panel config ãéá Landing (Landing lights ìåôá áðôá 10000ft ktl )
êôë êôë êôë
ôïõëá÷éóôïí ìå áõôåò ôéò ãíùóåéò óå åíá áåñïðëáíï ìå fly by wire ç Glass Cockpit ðéóôåõù ìðïñåéò íá ôï ðñïóãåéùóåéò áëëá ãéá íá ìçí èåùñçèù ïôé ôï ðáéæù åîõðíáêéáò óïõ ðáñáèåôù ôá links ãéá ôá Addons êáé äåò áðï ìïíïò óïõ ôï âáèïò ôçò ðñïóïìïéùóçò :)
Âåâáéùò ôá ðñùôá ëåðôá ìå÷ñé íá ìáèåéò ôï ðùò óõìðåñéöåñåôáé ôï áåñïðëáíï èá åéíáé ï ôñïìïò êáé ï öïâïò ôùí åðéâáôùí :P êáé éóùò íá ÷ñåéáóôåé íá êáíåéò ê êáíá Go Around (ìéá, äõï, ôñåéò öïñåò áìá å÷åéò êáõóéìá :P ) áëëá óôï ôåëïò ÄÅÍ ÌÐÏÑÅÉ ðïõ èá ðáåé èá ôá êáôáöåñåéò (çôå ðáíù óôïí äéáäñïìï, çôå äéðëá, çôå ðáñáðåñá ìðïñåé êáé êáôåõèåéáí óôá Gates áìá åéóáé ôõ÷åñïò :P


http://www.precisionmanuals.com

Ôåëïò ðáíôùí óõìöùíù ïôé ôá ðñáãìáôá åéíáé äõóêïëá óå êáôáóôáóåéò åêôáêôïõ áíáãêçò êáé ïðùò åéðá êáé óôï ðñïçãïõìåíï post ìïõ ÍÏÌÉÆÙ ïôé èá ìðïñïõóá íá áíôáðåîåëèù. Óõëïãéóïõ ìå óáí êáðïéïí ðïõ îåñåé ïëç ôçí èåùñéá áðåîù êáé áíáêáôïôá áëëá äåí å÷åé ðñáêôéêç åîáóêçóç.
Åîáëëïõ áðï ìéêñïò åé÷á ôï ïíåéñï ïôé êáðïõ êáðùò êáðïôå èá ðáèïõí êáôé ïé ðéëïôïé êáé èá ÷ñåéáóôåé êáðïéïò (åãù) íá ðñïóãåéùóåé ôï áåñïðëáíï êáé ç åôåñéá èá ìïõ åäéíå äùñåáí õðïôñïöéá óå êáðïéá ó÷ïëç ðéëïôùí. Ãéáôé íá ôï êñõøïìåí áëëïóôå???? ìïõ÷áá÷á÷á÷ :evil: :lol: :P
0 x


Άβαταρ μέλους
Apgrau777
Low-Cost-Class
Low-Cost-Class
Δημοσιεύσεις: 38
Εγγραφή: 22 Σεπ 2004, 20:58
Τοποθεσία: Athens / Greece

Δημοσίευσηαπό Apgrau777 » 20 Ιαν 2007, 08:18

Καποιος με μηδεν πτητικη εμπειρια σιγουρα δεν μπορει να προσγειωσει αεροπλανο. Οση εμπειρια κι αν εχει στο flight sim αμα μπει στο αεροπλανο δεν θα εχει ιδεα πως να το πεταξει σωστα, ακομα κι αν χρησιμοποιει controls με force-feedback!Και μιλαμε για C-172 τωρα, ποσο μαλλον ενα Α320, Β737 ή Β747! :lol:
Αντιθετως, ενας πιλοτος με PPL ή ακομα καλυτερα CPL, και μερικες εκατονταδες ωρες πτησης στο flight sim με ολα τα Add-ons απο PMDG κτλ πιστευω οτι ευκολα θα μπορουσε να κανει καλη δουλεια.
Πραγματικο παραδειγμα ειναι και ο συγκατοικος μου, CPL με IFR και τρελος Flight simmer (ειδικα στο VOZ, που ειναι το Virtual airline της VB), καταφερε μεσω γνωστου να μπει στο jump seat της Virgin Blue (737-800) και ο καπετανιος κατα τη διαρκεια του turn-around τον αφησε να προγραμματισει ολο το FMC!! 8) Ο καπετανιος περιττο να σας πω εμεινε αναυδος απο τις γνωσεις του φιλου μου λογω του flight sim!! :shock:
Σαν εκπαιδευτης εχω δει τεραστιες διαφορες απο μαθητη σε μαθητη οσον αφορα αυτους που ειναι παθιασμενοι χρηστες flight sim και αυτους που δεν εχουν ιδεα εξ'αρχης! Αλλα ειναι πολυ σημαντικο να εχεις καποια πτητική εμπειρεια...
Το οτι οι ταινιες το παρακανουνε απο λιγο εως πολυ οσον αφορα αεροπλανα ομως νομιζω δεν κανει σε κανεναν εντυπωση!! :?
0 x

Άβαταρ μέλους
flying_sotoman
Economy-Class
Economy-Class
Δημοσιεύσεις: 155
Εγγραφή: 21 Φεβ 2006, 22:06

Δημοσίευσηαπό flying_sotoman » 20 Ιαν 2007, 08:30

Άν όμως μας έχουν αφήσει και οι δύο πιλότοι, καλύτερα θα τα καταφέρει ενας fsimmer παρά ένας "άσχετος"
0 x
Reality is for people who can't handle simulation.
Εικόνα

faapilot
Economy-Class
Economy-Class
Δημοσιεύσεις: 143
Εγγραφή: 04 Μαρ 2005, 23:12
Τοποθεσία: Athens
x 14

Δημοσίευσηαπό faapilot » 20 Ιαν 2007, 15:08

File cavo,check your pms.De thelo na apantiso meso tou forum.Tha itan apla geleio :lol:
0 x


Άβαταρ μέλους
cavo_paradiso
Business-Class
Business-Class
Δημοσιεύσεις: 397
Εγγραφή: 25 Δεκ 2005, 15:40
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code): AUA
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code): LHBP
Τοποθεσία: Budapest / Stockholm
Επικοινωνία:

Δημοσίευσηαπό cavo_paradiso » 20 Ιαν 2007, 18:54

Åëåïò :P
Ìáëëïí ôï ðçñáôå ðïëõ óïâáñá ôï èåìá
Ëïéðïí ãéá íá ìçí èéêôåé êáíåíáò ðåñåôåñù óáò ôï æùãñáöéæù ãéá íá ôï êáôáëáâåôå :P
Ìå ôçí óåéñá ðïéïò åéíáé éêáíïôåñïò íá ðñïóãåéùóåé åíá... 737
Ðéëïôïò Ðïëéôéêçò áåñïðïñéáò > Ðéëïôïò ìå PPL > Flight Simmer >Áó÷åôïò
Äçëáäç
¶í üìùò ìáò Ý÷ïõí áöÞóåé êáé ïé äýï ðéëüôïé, êáëýôåñá èá ôá êáôáöÝñåé åíáò fsimmer ðáñÜ Ýíáò "Üó÷åôïò"

MÌçí ôñåëáèïõìå êéïëáò åéíáé óáí íá ëåìå ïôé åíáò ãéáôñïò ðïõ ìïëéò ðçñå ôï ðôõ÷éï ôïõ ðáåé íá êáíåé ìåôáìïó÷åõóç êáñäéáò óå çëéêéïìåíï :?
Ôåëïò ðáíôù óõãíùìç áí åèéîá êáðïéïí áëëá ôï post ìïõ çôáí êáèáñá ìéá ðáñáèåóç ãíùìçò êáé ôéðïôå áëëï. Êáé áí ìå ñùôéóåôå ðñïóùðéêá åãù ðéóôåõù ïôé ìå ôá ÷éëéá æùñéá èá ôï ðñïóãåéùóù ôï áåñïðëáíï êáé ï÷é åðåéäç åéìáé ï êáëõôåñïò ìå ôï FS áëëá åðåéäç å÷ï îåóêéóôåé íá ìáèù áðåîù ôïí ðñïãñáììáôéóìï ôïõ FMC êáé íá âáæù ôï Auto Landing óå åöáñìïãç :P :P
Åëðéæù ôùñá óå ï÷é áëëåò åðéèåóåéò ïðùò ð÷ ôï post åéíáé ãåëïéï êôë
Åôóé êáé áëëéïò ôçí ðñïóùðéêç ãíùìç ôïõ êáèåíïò äåí ôçí áëëáæåé êáíåéò, åãù ìðïñåé íá ðéóôåõù ïôé ìðïñù íá ïäçãéóù ìðïõëíôïæá óôï äéáóôçìá ìå êáõóéìï áðï êáëáìðïêé 8)
0 x

Άβαταρ μέλους
leandros
Economy-Class
Economy-Class
Δημοσιεύσεις: 192
Εγγραφή: 07 Ιαν 2006, 21:14
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code): LGSA
Τοποθεσία: Χανιά Κρήτης
Επικοινωνία:

Δημοσίευσηαπό leandros » 20 Ιαν 2007, 21:20

παιδιά νομίζω ότι υπερβάλετε.
Κι εγώ παίζω πολλά χρόνια flight simulator και μάλιστα με βοήθεια από πιλότο Α340 της ΟΑ που τυχαίνει να είναι φίλος μου και μου έχει μάθει πολλά tricks & tips. To fs είναι απλά το κέλυφος του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα σε ένα αεροπλάνο...
Μόνο οι γνώσεις βοηθούνε, με την έννοια ότι θα ξέρει ένας fsimmer τις ταχύτητες απογείωσης-κρουαζιέρας-προσγείωσης, τις διαδικασίες, το ενεργοποιήσει το localizer ktl ktl..
Γενικά όμως πιστεύω ότι ΔΕΝ μπορεί να πετάξει σε real συνθήκες..
0 x

seven4seven
Concorde-Class
Concorde-Class
Δημοσιεύσεις: 5169
Εγγραφή: 27 Απρ 2004, 03:27
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code): KLM
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code): VHHH
Τοποθεσία: Airside
x 492
Επικοινωνία:

Δημοσίευσηαπό seven4seven » 20 Ιαν 2007, 21:44

Τις ταχυτητες κρουαζιερας? Υποτιτλους του Makedonia TV Μου θυμιζει αυτο!
0 x
SX-811


Άβαταρ μέλους
sv1xv
V.I.P.-Class
V.I.P.-Class
Δημοσιεύσεις: 1316
Εγγραφή: 27 Σεπ 2006, 06:30
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code): BAW
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code): LGEL
x 269
Επικοινωνία:

Δημοσίευσηαπό sv1xv » 20 Ιαν 2007, 21:58

leandros έγραψε:Γενικά όμως πιστεύω ότι ΔΕΝ μπορεί να πετάξει σε real συνθήκες..


Καταρχήν η ερώτηση είναι λίγο troll - μπορεί να βάλει όλο τον κόσμο να τσακώνεται χωρίς να υπάρχει απάντηση, γιατί η όποια απάντηση θίγει τον εγωισμό είτε των πραγματικών χειριστών ή των fsimmers.

Και εγώ γενικά πιστεύω το ίδιο. Ίσως όμως υπό ειδικές συνθήκες o fsimmer να τα καταφέρει ("ποτέ μην λές ποτέ"), λαμβάνοντας υπόψιν ότι μερικά άτομα έχουν έμφυτα ανεπτυγμένες ικανότητες που σε άλλους χρειάζονται συστηματική εξάσκηση.

Τέτοιες ειδικές συνθήκες είναι:
* Ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες, καλή ορατότητα χωρίς πλάγιο άνεμο ή βροχή.
* Υποστήριξη από εκπαιδευτή στο έδαφος με το ραδιοτηλέφωνο.
* Χρήση υπηρεσιών ATC radar και ILS - και εξοικείωση με το ILS στο simulator.
* Γνώση του χώρου του αεροδρομίου και του περιβάλλοντος (φυσικά σημεία προσανατολισμού κλπ).
* και φυσικά η απόλυτη εξοικείωση σε επίπεδο FS με το εν λόγω αεροσκάφος και με τις διαδικασίες του, δηλαδή μιλάμε για πορωμένη κατάσταση.

Πάντως δεν θα στοιχημάτιζα στον fsimmer :cry: :cry: :cry: - η πιθανότητα επιτυχίας είναι μάλλον ασήμαντη.
0 x

Άβαταρ μέλους
cavo_paradiso
Business-Class
Business-Class
Δημοσιεύσεις: 397
Εγγραφή: 25 Δεκ 2005, 15:40
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code): AUA
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code): LHBP
Τοποθεσία: Budapest / Stockholm
Επικοινωνία:

Δημοσίευσηαπό cavo_paradiso » 20 Ιαν 2007, 22:57

ÐÜíôùò äåí èá óôïé÷çìÜôéæá óôïí fsimmer :cry: :cry: :cry: - ç ðéèáíüôçôá åðéôõ÷ßáò åßíáé ìÜëëïí áóÞìáíôç.


Ñå ðáéäéá êáé óïññõ ãéá ôï ñå :P ç åñùôçóç åéíáé áðëç
Ìðïñåé ç äåí ìðïñåé åíáò fsimmer íá ðñïóãåéùóåé åíá áåñïðëáíï ïôáí ïé ðéëïôïé åéíáé Knocked out. Ïôáí ïé ðéëïôïé åéíáé åíôáîåé ôé ôïõò ÷ñåéáæïìáóôå ôïõò fsimmers? Ëåôå áìá âáñéïõíôáé íá âáëïõíå ôïí fsimmer íá ôï ðñïóãåéùóåé?? :P
Ðáíôïò öéëå sv1xv óéãïõñá èá óôïé÷çìôéæåò óôïí fsimmer åáí ç åíáëáêôçêç çôáí åíáò áðëïò åðéâáôçò :P
0 x

Άβαταρ μέλους
sv1xv
V.I.P.-Class
V.I.P.-Class
Δημοσιεύσεις: 1316
Εγγραφή: 27 Σεπ 2006, 06:30
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code): BAW
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code): LGEL
x 269
Επικοινωνία:

Δημοσίευσηαπό sv1xv » 20 Ιαν 2007, 23:18

cavo_paradiso έγραψε:Ρε παιδια και σορρυ για το ρε :P η ερωτηση ειναι απλη
Μπορει η δεν μπορει ενας fsimmer να προσγειωσει ενα αεροπλανο οταν οι πιλοτοι ειναι Knocked out.


Η ερώτηση μπορεί να είναι απλή αλλά όχι και η απάντηση, ακριβώς γιατί υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες που δεν καθορίζονται στην ερώτηση. Αυτό δεν είναι παράξενο, συμβαίνει με αρκετές φαινομενικά απλές ερωτήσεις. Ακόμα και το "μπορεί" της ερώτησης δέχεται πολλές ερμηνείες: "μπορεί σίγουρα", "έχει μια καλή πιθανότητα", "ίσως υπό προϋποθέσεις", "μια στις 10000". Προφανώς το τι κάνουν οι πιλότοι και άν είναι knocked out ή έδωσαν τα χειριστήρια στον fsimmer και πήγαν για ύπνο είναι αδιάφορο.

Μιά σωστότερη διατύπωση είναι: "Τι πιθανότητα έχει ενας fsimmer να προσγειωσει solo ενα επιβατικό αεροπλανο με το οποίο είναι εξοικειωμένος μόνο στο FS, χωρίς να έχει ακολουθήσει την συνήθη πτητική εκπαίδευση, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις... ". Σε αυτό ας μας απαντήσει ένας εκπαιδευτής - έχουμε αρκετούς στο forum. Μήπως όμως τώρα και η απάντηση έρχεται πιο εύκολα?

Τώρα γιατί επιμένεις να πάρεις μια άνευ όρων θετική απάντηση? Μήπως όντως είναι troll :idea: :evil: ?
0 x


Άβαταρ μέλους
cavo_paradiso
Business-Class
Business-Class
Δημοσιεύσεις: 397
Εγγραφή: 25 Δεκ 2005, 15:40
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code): AUA
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code): LHBP
Τοποθεσία: Budapest / Stockholm
Επικοινωνία:

Δημοσίευσηαπό cavo_paradiso » 20 Ιαν 2007, 23:29

Ôþñá ãéáôß åðéìÝíåéò íá ðÜñåéò ìéá Üíåõ üñùí èåôéêÞ áðÜíôçóç? ÌÞðùò üíôùò åßíáé troll :idea: :evil: ?


èÝëåé êáé åñþôçóç? åðåéäÞ åßìáé fsimmer :P
ðëáêá ðëáêá åãù õðïóôéñéæù ïôé åéíáé 50/50
0 x

Άβαταρ μέλους
SARIDAKIS VASILIS
First-Class
First-Class
Δημοσιεύσεις: 822
Εγγραφή: 29 Απρ 2004, 20:04
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code): LGKV
Τοποθεσία: Thessaloniki-Drama
Επικοινωνία:

Δημοσίευσηαπό SARIDAKIS VASILIS » 21 Ιαν 2007, 00:05

cavo_paradiso έγραψε:πλακα πλακα εγω υποστιριζω οτι ειναι 50/50


KALFAKIS έγραψε:εδώ και μήνες μου έχει μπει στο μυαλό μια ιδέα.
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ, το παλαιό SIMULATOR του Β-737-200, το οποίο χτησιμοποιείται ελάχιστα, λόγω παλαοότητας τύπου, και μόνον σε πολύ αρχάρια στάδια των νέων χειριστών, πριν πάνε στα ΧΑΝΙΑ στο καινούργιο.
Η ιδέα είναι μήπως μαζευτούμε μερικοί παλαβοί μαζί και ζητήζουμε με κάποιο τίμημα, να "πετάξουμε" με το SIMULATOR.
Υπάρχουν άνθρωποι στην Ολυμπιακή που νλέπουνε αυτό το πράγμα μα καλό μάτι.
Τι λέτε, ξεκινάμε μια προσπάθεια να μαζευτούμε πρώτα ??
φιλικά


Μια δοκιμή εδώ θα σου λύσει την απορία χωρίς ζημιές και αναίμακτα!
Αλήθεια τι έγινε με αυτή την προσπάθεια?
Αν υπάρχει κάποια απάντηση ας μπει εδώ:
:arrow: https://www.airliners.gr/community/viewt ... sc&start=0
0 x
Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας "Απογείωση"

http://www.air-born.gr

My PhotosΤελευταία ενημέρωση 20/5/2008Επιστροφή σε “Flightsim”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης