Ðñïóãåßùóç óå áåñïäñüìéï ìå ìåãÜëï elevation

cavo_paradiso

Business-Class-Member
Εγγραφή
25/12/2005
Μηνύματα
397
Likes
0
Περιοχή
Budapest / Stockholm
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
AUA
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
LHBP
Êïéôïýóá ðñï÷èÝò êÜôé öùôïãñáößåò óå Ýíá site k Ýðåóá óå ìéá áðü ôï Qamdo Bangda Airport (IATA: BPX/ICAO: ZUBD) ðïõ Ý÷åé elevation 4,334 ìåôñá (14.219 feet)!!. Ôï áåñïäñüìéï åßíáé óôçí ðñùôåýïõóá ôï tibet óôá éìáëÜéá. Áíáñùôéüìïõí ëïéðüí åÜí õðÜñ÷ïõíå special procedures ãéá landing/takeoff óå ôÝôïéï áåñïäñüìéï (regarding flaps/speed etc). Åðßóçò ðñüóåîá üôé ôï óõãêåêñéìÝíï áåñïäñüìéï Ý÷åé äéÜäñïìï ìÞêïõò 5,500 ìÝôñùí (ï ìáêñýôåñïò óôï êüóìï). ËïãéêÜ åðåéäÞ ôï áåñïäñüìéï åßíáé óå ìåãÜëï ýøïò äåí èá Ýðñåðå k ç áðüäïóç ôïí êéíçôÞñùí íá åßíáé éó÷õñüôåñç Üñá íá ÷ñåéÜæåôáé ëéãüôåñïò äéÜäñïìïò íá áðïãåéùèåßò? (ëüãïõ èåñìïêñáóßáò k ðõêíüôçôáò áÝñá)?

inlight me :)

EDIT:K ìéá åñþôçóç ðïõ ìïõ Þñèå ôþñá. Óå ðåñßðôùóç cabin pressure loss üðïõ k ðñÝðåé íá êáôÝâåéò êÜôù áðü ôá 10.000ft óôï óõãêåêñéìÝíï ìÝñïò ôé êáíåéò? áñ÷ßæåéò k óêÜâåéò ôï Ýäáöïò? :p
 

Evangelos

Economy-Class-Member
Εγγραφή
23/06/2007
Μηνύματα
184
Likes
4
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
OAL
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
LGAV
Σίγουρα υπάρχει άλλο performance λόγω ύψους αλλά πρέπει να υπάρχουν απίστευτα χαμηλές θερμοκρασίες για να αντισταθμιστεί η πυκνότητα του αερα λόγω υψομέτρου.Άρα σε αραιότερη ατμόσφαιρα ούτε οι κινητήρες αποδίδουν όσο καλά σε χαμηλότερα υψόμετρα ούτε και οι πτέρυγες.Με τυχαία θερμοκρασία -20 στα 14000 η πυκνότητα του αέρα αντιστοιχεί σε υψόμετρο ιδανικών συνθηκών περίπου 13000 δηλαδή σε αρκετά αραιό αέρα.Τώρα flaps ταχύτητες κλπ σίγουρα θα πρέπει να προσαρμοστούν αλλά δεν θα είναι ίδια από τύπο σε τύπο... Όσο για το ύψος,την παλεύεις και unpressorised ...
 

sv1xv

V.I.P.-Class-Member
Εγγραφή
27/09/2006
Μηνύματα
1.491
Likes
389
Website
sv1xv.blogspot.com
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
BAW
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
LGEL
TWITTER
SV1XV
Re: Προσγείωση σε αεροδρόμιο με μεγάλο elevation

cavo_paradiso":370jgbt8 said:
Λογικά επειδή το αεροδρόμιο είναι σε μεγάλο ύψος δεν θα έπρεπε k η απόδοση τον κινητήρων να είναι ισχυρότερη άρα να χρειάζεται λιγότερος διάδρομος να απογειωθείς? (λόγου θερμοκρασίας k πυκνότητας αέρα)?
Το αντίθετο: τα πράγματα είναι δυσκολότερα σε μεγάλο ύψος. Υπεραπλουστευμένα: χαμηλή πίεση, άρα μικρή πυκνότητα αέρα, επομένως λιγότερος αέρας στον κινητήρα, άρα μικρότερη ώση. Μόνο θετικό είναι ότι η και αντίσταση του αέρα μειώνεται αλλά αυτό δεν έχει τόση σημασία στην σχετικά χαμηλή ταχύτητα απογείωσης όσο στην ταχύτητα πορείας. Φυσικά και η άντωση είναι αντίστοιχα χαμηλότερη.
 

d|m|tr|s

First-Class-Member
Εγγραφή
04/01/2007
Μηνύματα
660
Likes
82
Περιοχή
Mosquito land
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
ΑΕΕ
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
EDLW
Όπως και στο KDEN με elevation 5431ft (πολύ μικρότερο), υπάρχει διάδρομος (16R/34L) με μήκος 16000ft και πλάτος 200ft. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν μήκος 12000ft.
 
Top