Προσλήψεις στην ΥΠΑ

Αν και το άρθρο 8 του κανονισμού μιλά ότι οι εκπαιδευόμενοι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν κατ' ελάχιστο τίτλο που να τους επιτρέπει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή άλλη ισότιμη, η εν πάσει περιπτώσει να κατέχουν πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφήνοντας ίσως ανοικτό το παράθυρο για κάποια υπηρεσία να θέσει ως προϋπόθεση τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το πρόβλημα που γεννάται για το κράτος μέλος που θα επιθυμήσει να βάλει "δυσκολότερα" κριτήρια είναι κατά πόσο παραβιάζεται πλέον και η αρχή της ισότητας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι, όταν στα περισσότερα (αν όχι όλα) τα κράτη της Ε.Ε. (τουλάχιστον Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο) προϋπόθεση για να γίνει κάποιος ΕΕΚ είναι τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που που επιτρέπει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όταν το Eurocontrol θέτει ως προϋπόθεση επίσης την ίδια, ένα κράτος που θέτει άλλες προϋποθέσεις είναι δυνατό να κριθεί ότι παραβιάζει την αρχή της ισότητας/αναλογικότητας και να κριθεί παράνομη η όποια τέτοια αύξηση των προϋπθέσεων. Ανάλογη περίπτωση (όχι ΕΕΚ) αντιμετωπίσθηκε στο Βέλγιο, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε τον προσφεύγοντα Βέλγο υπήκοο, για την άρνηση πρόσληψής του, επειδή το Βέλγιο είχε θέσει αυστηρότερες προϋποθέσεις πρόσληψης σε θέση που υπήκοος άλλου κράτους-μέλους μπορούσε να προσληφθεί με λιγότερα προσόντα.

Χαρακτηριστικά αναφέρομαι στο άρθρο 22 όπου:

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις άδειες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και εκπαιδευόμενων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τις σχετικές με αυτές ειδικότητες, καταχωρίσεις ειδικό­τητας και γλωσσικές καταχωρίσεις, και τα σχετικά ιατρικά πιστοποι­ητικά, που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Ωστόσο, σε περίπτωση που κράτος μέλος έχει προβλέψει ηλικιακό όριο κάτω των 21 ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 3, το δικαίωμα του κατόχου της άδειας να ασκεί τα
δικαιωμάτων ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας περιορίζεται στο έδα­φος του κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια, μέχρις ότου ο κάτοχος φθάσει στην ηλικία των 21 ετών.
Σε περιπτώσεις στις οποίες κάτοχος άδειας ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την άδεια σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια, ο κάτοχος έχει το δικαίωμα ανταλλαγής της άδειας που κατέχει με άδεια εκδιδόμενη στο κράτος μέλος στο οποίο ασκούνται τα δικαιώματα, χωρίς επιβολή πρόσθετων όρων. Προκειμένου να χορηγήσει καταχώριση μονάδας, η αρμόδια αρχή απαιτεί να πληροί ο υποψήφιος τους ειδικούς όρους που συνο­δεύουν την εν λόγω καταχώριση, προσδιορίζοντας τη μονάδα, τον τομέα ή τη θέση εργασίας. Κατά την εκπόνηση του προγράμματος εκπαίδευσης μονάδας, ο εκπαιδευτικός οργανισμός λαμβάνει δεό­ντως υπόψη την επάρκεια και την πείρα που έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.


Εξ αυτού προκύπτει ότι ΕΕΚ μέλος της ΕΕ μπορεί να ζητήσει να εργασθεί στην Ελλάδα ως ΕΕΚ και αντίστροφα. Περαιτέρω σημαίνει ότι και Έλληνας ΕΕΚ που έχει λάβει την άδεια του στο εξωτερικό μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να εργασθεί ως ΕΕΚ, επομένως οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να είναι παρόμοιες.

Ένα αντίστοιχο παράδειγμα θα ήταν απόφοιτος ιατρικής σε κράτος μέλος της ΕΕ να μπορεί να διορισθεί ως ανειδίκευτος ιατρός σε νοσοκομείο οποιουδήποτε κράτους μέλους εκτός από κάποιο που θα έχει ορίσει ως προϋπόθεση την κατοχή και μεταπτυχιακού τίτλου!

Φυσικά αποθαρρυντικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι ο κόπος, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών προσφυγών μέχρι τυχόν προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (άνω της 10ετίας) και το κόστος είναι μάλλον απαγορευτικό για νέα παιδιά/υποψήφιους ΕΕΚ.
 
Ο πατερας μου ειναι συνταξιουχος ΕΕΚ . Οταν του μετεφερα τα ανωτερω σχολια , χαμογελασε , και μου ειπε = ...''Γνωριζω , ατομα , που εβγαλαν την Θεολογια , μονο και μονο , για να μπορεσουν να μπουν στην ΥΠΑ '' ..
 
spy1":22k97fr7 said:
Εξ αυτού προκύπτει ότι ΕΕΚ μέλος της ΕΕ μπορεί να ζητήσει να εργασθεί στην Ελλάδα ως ΕΕΚ και αντίστροφα. Περαιτέρω σημαίνει ότι και Έλληνας ΕΕΚ που έχει λάβει την άδεια του στο εξωτερικό μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να εργασθεί ως ΕΕΚ, επομένως οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να είναι παρόμοιες.
Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Αφορά ΕΕΚ που έχουν ήδη άδεια άσκησης. Δεν ασχολείται με τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Δέχεται ως δεδομένο ότι η κάθε χώρα με τα δικά της κριτήρια (όποια κι αν είναι αυτά) σε δέχθηκε στη σχολή. Από εκεί και πέρα για να την τελειώσεις και να πάρεις την άδεια, είναι άλλου παπά ευαγγέλιο. Από τη στιγμή όμως που έχεις την άδεια, μπορείς να εργαστείς και σε άλλη χώρα. Εξάλλου η άδεια είναι ευρωπαϊκή.
 
Δεν είναι τόσο απλό σε επίπεδο ΕΕ γιατί εδώ δεν μιλάμε για διαφορετικά έτη σπουδών, αλλά για διαφορετικές προύποθέσεις για την συμμετοχή, (δευτεροβάθμια-τριτοβάθμια εκπαίδευση).
Περαιτέρω και το Hellenic Air Navigation SUpervisory Authority στην εγκύκλιό του αναφέρεται στις ίδιες προϋποθέσεις για που ορίζει ο Κανονισμός. Ο ορισμός επιπρόσθετων προϋποθέσεων άσχετων με την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων, (δηλαδή απόφοιτος ΑΕΙ δηλαδή Θεολογία, Γυμναστική Ακαδημία, Καλών Τεχνών ....) μπορεί να προσβληθεί και ως καταχρηστικός, και πάνω σε αυτό να ακυρωθεί ευκολότερα από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Πάντως είναι καιρός κάτι τέτοια κατάλοιπα του παρελθόντος να κτυπηθούν, ανεξαρτήτως κόστους, γιατί καθίσταται προφανές ότι, κάποιοι, θέλοντας να βολέψουν ημέτερους, θέσπιζαν μέχρι πρότεινος προϋποθέσεις άσχετες με την συγκεκριμένη θέση, αλλά που να καλύπτουν κριτήρια αυτών που ήθελαν να προσλάβουν. Και φυσικά, ακόμη και πριν από την θέσπιση του προαναφερθέντος κανονισμού, η απαίτηση ύπαρξης πτυχίου, πανεπιστημίου θετικής κατεύθυνσης (Φυσικό, μαθηματικό κτλ.) θα ήταν κάπως σχετικό, ωστόσο η αναφορά σε πτυχίο κάθε σχολής, όπως προαναφέρθηκαν, τι σκοπιμότητα έχει πέραν του περιορισμού των αιτήσεων και το βόλεμα, προφανώς κάποιων που τελείωσαν σχολές που δεν μπορούσαν να προσληφθούν άλλως σε κάποια δημόσια υπηρεσία.
 
spy1":27aj8b5h said:
γιατί καθίσταται προφανές ότι, κάποιοι, θέλοντας να βολέψουν ημέτερους, θέσπιζαν μέχρι πρότεινος προϋποθέσεις άσχετες με την συγκεκριμένη θέση, αλλά που να καλύπτουν κριτήρια αυτών που ήθελαν να προσλάβουν.

Αυτό που αναφέρετε νομίζω πως είναι άσχετο. Αν ήθελαν να "βολέψουν" συγκεκριμένο κόσμο απλά θα φωτογράφιζαν συγκεκριμένα προσόντα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση απλά ζητούν ένα πτυχίο Α.Ε.Ι. γενικά, χωρίς κανένα περιορισμό.

Δεν νομίζω πως ζητώντας ένα πτυχίο Α.Ε.Ι. βολεύεις κάποιον. Είναι απλά ένα επιπλέον προσόν που μπήκε για να περιορίσει τη "δεξαμενή" υποψηφίων, όπως έγραψε και ο spinal.
 
Εγώ πάλι πιστεύω ότι έτσι βολεύεις πιο εύκολα, γιατί αν έχει για παράδειγμα άτομα από γυμναστική ακαδημία (και δεν το λεώ τυχαία αυτό) που θες να τους βολέψεις, βάζεις μια τόσο γενική προϋπόθεση για να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτοί.
 
Άρχισαν οι Π@ΣΟΚικές ραδιουργίες να αναβιώνουν, και ύστερα μιλάμε για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.
Και οι καθαρίστριες γίνανε γραμματείς δικαιοσύνης και δεν θα μπορούν να καθαρίσουν την κόπρο του Αυγεία. :mrgreen:
….με 4 αποφάσεις του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστου Σπίρτζη, στις 19 Ιανουαρίου, επέστρεψαν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 73 πιλότοι :mrgreen: ….2.236.543,20 ευρώ :rant: συνολική ετήσια δαπάνη. :mrgreen:

http://www.msn.com/el-gr/news/politics/ ... li=AAaiBsP

Ντροπή δεν υπάρχει, :rant: ποιος έχασε το φιλότιμο για να το βρουν τα κομματόσκυλα.
 
Το link που παραθέτεις δεν έχει ημερομηνία. Αλλά αν πας στην αναζήτηση του εν λόγω site και ψάξεις "ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ" για να σου βγει στη λίστα (και) αυτό το άρθρο, θα σου βγουν αυτά τα αποτελέσματα (δες το δεύτερο αποτέλεσμα) , όπου και θα δεις ότι το άρθρο που παραθέτεις ανέβηκε το Σεπτέμβριο του 2014 . Οπότε σκούρα τα πράματα (τελικά εκείνη η προκήρυξη για ΕΕΚ βγήκε τον Οκτώβριο του 2015, ο διαγωνισμός έγινε τέλη 2016 με αρχές 2017, οι προσλήψεις των 32 επιτυχόντων το Δεκεμβριο του 2017 και των 47 επιλαχόντων το φθινόπωρο του 2019, ω ναι, καλά διαβάσατε).

Τώρα, επί της ουσίας της ερώτησής σου, με την εναέρια κυκλοφορία να εχει πέσει τόσο πολύ φέτος, δεν είναι εύκολο να γίνουν προσλήψεις. Βεβαια, η ανάκαμψη θα ειναι πολύ πιο γρήγορη από όσο φαντάζονται οι περισσότεροι. Αλλά προς το παρόν αφαιρούνται τα επιχειρήματα υπέρ των προσλήψεων, οι οποίες όμως ειναι υπερ-απαραίτητες στον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μιας και εχουμε πολλές σχετικές συνταξιοδοτήσεις.


Να σημειωσω ότι τα τελευταια 30+ χρόνια (από το 1989) έχουν μπει όλες κι όλες 4 σειρές (1992, 1999, 2009 και 2017, με τη σειρά του 1999 να επεκτείνεται μεχρι το 2001-02 και τη σειρά του 2017 να παίρνει και επιλαχόντες το 2019). Θα κάνω μια εκτίμηση, ότι η ερώτησή σου θα μας απασχολήσει σοβαρά μεσα στο 2021, ίσως και με διαφορετικά (μεγαλύτερα) ηλικιακά όρια από τους προηγούμενους διαγωνισμους για ΕΕΚ (για τους υπόλοιπους κλάδους δυσκολο να βγει προκηρυξη, μιας και λόγω aia, Fraport και Ινδων στο Καστέλι, ιδιωτικοποιούνται τα πάντα πλην αεροναυτιλίας) . Keep that in mind.
 
Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση σου.

Όποτε περιμένω να δούμε. Αλλά ειδικά αυτό για αλλαγή των ηλικιακών ορίων θα είναι πολύ θετικό να γίνει
 
Top