Ε.Α.Β. & Aerolia(EADS)

Το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο. Γιατί θα αγόραζε κάποιος σοβαρός επιχειρηματίας την ΕΑΒ? Τι πλεονεκτήματα έχει σε σχέση με τον ανταγωνισμό?

Συνήθως αποκρατικοποιήσεις με το μαχαίρι στον λαιμό αποτυγχάνουν, Εμφανίζεται ένα λαμόγιο (συχνά ανταγωνιστής), αγοράζει την επιχείριση για πενταροδεκάρες λόγω των χρεών, "σηκώνει" ότι εξοπλισμό έχει κάποια χρησιμότητα και κατόπιν οδηγεί το κέλυφος σε πτώχευση.
 
H EAB προκήρυξε Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (Διακήρυξη Νο. 787) προς «σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω υλοποίησης μαθημάτων, για τρία (3) έτη».
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών προς υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε Πελάτες του Εκπαιδευτικού Κέντρου της ΕΑΒ.
Το σώμα της Διακήρυξης, ο Πίνακας των παραδοτέων μαθημάτων, η Αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου Εκπαιδευτή με τις οδηγίες υποβολής αυτής και όλα τα σχετικά παραρτήματα και οι όροι διεξαγωγής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί αναλυτικά:
α) Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr
δ) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
ε) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»:http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
στ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tende ... -active-el
 
Με 9€ μικτά ανά ώρα διδασκαλίας δεν νομίζω ότι θα βρεθούν εκπαιδευτές και μάλιστα να ταξιδεύουν στην Τανάγρα. Καλή τύχη.
 
Top