Και δεύτερο dash της SAS με gear collapse!

cavo_paradiso

Business-Class-Member
Εγγραφή
25/12/2005
Μηνύματα
397
Likes
0
Περιοχή
Budapest / Stockholm
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
AUA
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
LHBP
http://politiken.dk/indland/article407463.ece

ÌåôÜöñáóç k ðåñßëçøç:


ÁåñïðëÜíï DASH 8-400 ôçò SAS ðôÞóç SK2867 áðü Bergen - Copenhagen åéäïðïßçóå ôïí ðýñãï åëåã÷ïõ óôéò 16:25 üôé Ý÷åé ðñüâëçìá ï äåîéüò ôñï÷üò (standby 3-alarm). ÔåëéêÜ ôï a/s ðñïóãåéþèçêå 16:53 óôï CPH ìå Ýíá ôñï÷ü ÷ùñßò üìùò íá ôñáõìáôéóôåß êáíåéò (40 åðéâáßíïíôåò + 4 crew)

Êñßìá k Þîåñá üôé ç SK Ýêáíå êáëï maintenance óôá áåñïðëÜíá ôçò. Åêôïò Üìá ï óõãêåêñéìÝíïò ôýðïò áåñïðëÜíïõ áñ÷ßæåé k äßíåé ðñïâëÞìáôá ëüãï ðáëáéüôçôáò (3 ðáñüìïéá óõìâÜíôá åäþ k 3 ìÞíåò ìå ôïí ßäéï ôýðïõ áåñïðëÜíïõ)

EDIT:
Níá õðåíèõìßóù üôé SAS k AUSTRIAN åßíáé áõôÝò ìå ôá ðéï ðïëëÜ dash óôçí åõñþðç ìáæß ìå ôçí Flybe.
 

Elliott LGAV

Business-Class-Member
Εγγραφή
15/01/2004
Μηνύματα
336
Likes
0
Περιοχή
Globe
Website
www.11aviation.com
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
TNCM
Το LN-RDI αυτη τη φορά.

Πότε έχει Q400 στο LGAV να στηθούμε? :D
 

aakunz

Concorde-Class-Member
Εγγραφή
27/09/2003
Μηνύματα
3.752
Likes
1.059
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
GRL
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
LGKC
Ξανακαθηλώνεται ο στόλος από τα Dash 8-400!

Η εταιρεία εξέδωσε νέο δελτίο τύπου αναφορικά με το ατύχημα και ανακοίνωσε ότι ο στόλος των Dash καθηλώνεται μέχρι νεωτέρας.

http://news.cision.com/wpyfs/00/00/00/0 ... kr0011.pdf

All Dash 8-400 aircraft within the SAS Group will be grounded until further notice.

Εν αναμονή των "γνώριμων" εκπλήξεων που θα στείλει η SAS στο LGAV, λόγω των ανακατατάξεων στο πρόγραμμα πτήσεων...
 

cavo_paradiso

Business-Class-Member
Εγγραφή
25/12/2005
Μηνύματα
397
Likes
0
Περιοχή
Budapest / Stockholm
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
AUA
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
LHBP
SK":2s4zv6vw said:
Óýìöùíá ìå íåþôåñç áðüöáóç ôçò SAS, ôá Q400 áðïìáêñýíïíôáé ïñéóôéêÜ áðü ôï óôüëï ôçò.

Ùñáßá k ôþñá ìïõ Ýñ÷ïíôáé óôï ìõáëü 2 áðïñßåò:

:arrow: Ðéï áåñïðëÜíï èá áíôéêáôáóôÞóåé ôï Q400 óôï fleet ôçò SK :?:

:arrow: ÁõôÞ ç áðüöáóç ôçò SK èá Ýðñåðå íá èïñõâÞóåé k Üëëåò åôáéñßåò ìå Q400 óôçí åõñþðç (flybe, Austrian ) :?:
 

MerNion

Concorde-Class-Member
Εγγραφή
20/08/2006
Μηνύματα
2.838
Likes
148
Περιοχή
Αθήνα
Website
athensairport.blogspot.com
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
AEE
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
LGAV
Πολυ καλή προσγείωση! Είχε κλείσει και τον δεξί κινητήρα ήδη και το κράτησε όσο μπορούσε στην μια ρόδα για να κόψει ταχύτητα..

Οσο για την απόφαση της SAS να απομακρύνει τελείως τα q400 δεν ξέρω αν ήταν απολύτως σωστή.. Η μεν Bombardier λέει οτι δεν έχουν σχέση τα περιστατικά μεταξύ τους αλλά από την άλλη ποιος θα θέλει να πετάξει με ένα αεροπλάνο που τους τελευταίους 3 μήνες είχε τόσες φορές το ίδιο πρόβλημα..
 

Elliott LGAV

Business-Class-Member
Εγγραφή
15/01/2004
Μηνύματα
336
Likes
0
Περιοχή
Globe
Website
www.11aviation.com
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
TNCM
Και ίδια εταιρία ε?
Η SAS ζήτησε 78 εκ $ αποζιμίωση και μέσα στην εβδομάδα θα προχορήσει και σε άλλες ανάλογες ενέργειες.


MerNion":3sxwhxnh said:
αλλά από την άλλη ποιος θα θέλει να πετάξει με ένα αεροπλάνο που τους τελευταίους 3 μήνες είχε τόσες φορές το ίδιο πρόβλημα..
 

cavo_paradiso

Business-Class-Member
Εγγραφή
25/12/2005
Μηνύματα
397
Likes
0
Περιοχή
Budapest / Stockholm
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
AUA
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
LHBP
MerNion":2hk048bj said:
Ïóï ãéá ôçí áðüöáóç ôçò SAS íá áðïìáêñýíåé ôåëåßùò ôá q400 äåí îÝñù áí Þôáí áðïëýôùò óùóôÞ..

ÊáôÜ êÜðïéï ôñüðï ðéóôåýù üôé áõôÞ ç êßíçóç èá âïçèÞóåé óôï h SAS íá áíáêôÞóåé ôçí åìðéóôïóýíç ôïõ êüóìïõ áëëá áðü ôçí Üëëç áðëüò óêåöôåßôå ôï economical damage óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ðÜñåé áðïæçìßùóç áðü ôçí Bombardier.
ÐñÝðåé:
:arrow:Íá âñåé Üëëï áîéüðéóôï k åêïíüìéêï short haul áåñïóêÜöïò
:arrow:Íá êÜíåé lease áåñïóêÜöç ãéá íá êñÜôçóç ôéò äéáäñïìÝò ðïõ ãéíüíôïõóáí áðü ôá Dash ùóüôïõ áãïñÜóåé êáéíïýñãéï ôýðïõ áåñïóêÜöïò (k Üíôå íá âñåé áíïé÷ôü slot ôþñá)
:arrow:Íá åðáíåêðáéäåýóåé ôá ðëçñþìáôá ôùí dash óôïí íÝï ôýðïõ áåñïóêÜöïõò

ÐÜíôùò ìå åêðëÞóóåé ôï ãåãïíüò üôé ìïíï ôá Dash ôçò SK ðáñïõóéÜæïõíå ðñïâëÞìáôá ôïí ôåëåõôáßï êáéñü. ÌÞðùò ôßèåôáé èÝìá óõíôÞñçóçò?
 

alex2

First-Class-Member
Εγγραφή
21/04/2005
Μηνύματα
656
Likes
0
Αγαπημένη αεροπορική εταιρεία (ICAO Code)
SWR
Πλησιέστερο αεροδρόμιο (ICAO Code)
EDDV
Τα -400 aria τις Dash δυστυχώς είναι προβληματικά αεροπλάνα. Στο παρελθόν θυμάμαι ότι υπήρξαν ιστορίες με τα Dash στη Austria και στην Ιαπωνία.
Πάντως νόμιζα ότι αυτά ξεπεράστηκαν.

Τρία περιστατικά μέσα σε λίγες μέρες δεν είναι τυχαίο.
Το πρόβλημα είναι δυστυχώς, ότι ούτε η SAS ούτε η Bombardier βρήκαν τον λόγο γιατί υπάρχει το πρόβλημα με τα αεροπλάνα τις SAS.

Η SAS είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση: Από την μια πρέπει να καταφέρει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη τον επιβατών. Από την άλλη δεν μπορεί από την μια μέρα στην άλλη να αντικαταστήσει 27 αεροπλάνα με έναν άλλο τύπο.


Aμα θέλετε βαρέστε με για αυτό: Ίσος αυτά τα συμβάντα να είναι ευκαιρία για την ΟΑ και την Aegean να αγοράσουν σχετικά φτηνά αεροπλάνα που είναι πολύ καλά για πτήσης εσωτερικού
 
Top